Tillitsbaserat ledarskap – Nyckeln till framgångsrika organisationer?

I en värld där arbetsmiljöer ständigt förändras och utvecklas, framträder tillitsbaserat ledarskap som en alltmer central stil i ledarskapets konst.

Som ledarskapsutforskare, är jag ivrig att utforska detta ämne djupare. Är tillitsbaserat ledarskap verkligen en framgångsfaktor i dagens organisationer? I detta blogginlägg kommer jag att granska vad forskningen säger om detta, erbjuda praktiska tips, rekommendera läsvärda böcker och diskutera olika miljöer där denna ledarskapsstil antingen blomstrar eller möter utmaningar.

Tillitsbaserat ledarskap är inte bara en metod, det är en filosofi som genomsyrar varje aspekt av dig som ledare och din interaktion med ditt team. Det handlar om att bygga och upprätthålla starka relationer grundade på förtroende. Tillitsbaserat ledarskap innebär att man ger medarbetare frihet under ansvar, vilket inte bara främjar innovation och engagemang utan också bidrar till en kultur där medarbetare känner sig värderade och motiverade.

Forskningens Perspektiv

1. Edelman Trust Barometer och Förtroendets Kraft

Enligt 2023 års Edelman Trust Barometer är förtroende en avgörande faktor för organisationers framgång. Företag som uppfattas som trovärdiga anses vara mer innovativa, ansvarsfulla och lönsamma. De attraherar och behåller också topptalanger. Detta understryker vikten av tillitsbaserat ledarskap, där ledare bygger förtroende med sina medarbetare, kunder och intressenter, vilket skapar en miljö där alla kan trivas och lyckas.

2. Google’s Project Aristotle och effektiva team

Google’s Project Aristotle, lanserat 2012, studerade 180 team för att identifiera vad som gör ett team effektivt. De identifierade fem nyckelfaktorer: psykologisk trygghet, tillförlitlighet, struktur och tydlighet, meningsfullhet och att göra skillnad. Dessa faktorer skapar en miljö där teammedlemmar känner sig säkra att dela idéer, litar på varandra, förstår sina roller, ser meningen med sitt arbete och känner att de bidrar positivt.

3. Forskning om tillit och medarbetarengagemang

En studie från 2017 i ”Journal of Applied Psychology” visade att höga nivåer av tillit i organisationer leder till ökat medarbetarengagemang, lägre stressnivåer och högre sannolikhet att medarbetare stannar kvar. En annan studie från 2018 i ”Leadership Quarterly” fann att hög tillit ökar sammanhållning, tillhörighet, kreativitet och innovation. En tredje studie från 2019 i ”Personnel Psychology” visade att hög tillit minskar risken för utbrändhet och förbättrar medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Bland forskare har tillitsbaserat ledarskap fått ett växande erkännande, med flera framstående forskare som förespråkar dess principer. En av dessa är Göran Nilsson, ekonomiedoktor vid det anrika Uppsala universitet. Nilsson har i sina studier framhävt hur avgörande tillit är mellan ledare och medarbetare, särskilt i fall av långvarig frånvaro på grund av sjukdom. En annan tongivande expert på området är Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet, specialiserad på organisation och ledning. Bringselius har i en rad vetenskapliga arbeten och samhällsdebatter, inklusive en artikel i DI tillsammans med Karl Wennberg som rör tillitens betydelse

 

Att bygga tillit i organisationer

För att bygga tillit i en organisation är det viktigt att ledare är transparenta och öppna, ansvarsfulla och respektfulla. Genom att vara tydliga med mål och strategier, uppfylla löften, erkänna misstag och behandla alla med respekt, kan ledare skapa en kultur av tillit. Denna kultur främjar engagemang, minskar stress och ökar sannolikheten att medarbetare stannar kvar.

Forskningen visar tydligt att tillitsbaserat ledarskap är avgörande för att skapa framgångsrika, engagerade och innovativa team och organisationer. Genom att fokusera på öppenhet, ansvar och respekt kan ledare bygga en stark grund av förtroende som gynnar både individer och hela organisationen. Det är en investering som lönar sig på lång sikt, inte bara i termer av produktivitet och lönsamhet, men också i medarbetarnas välbefinnande och arbetsglädje.

Praktiska tips för ledare

Att implementera tillitsbaserat ledarskap i praktiken kan vara en utmaning. Det kräver en balans mellan att ge frihet och att upprätthålla ansvar.
Här är 7 konkreta tips och strategier för hur du som ledare kan bygga och upprätthålla tillit inom ditt team.

 • Öppen Kommunikation: Var transparent med dina beslut och tankar.
 • Delegera Ansvar: Låt medarbetare ta ansvar för sina uppgifter.
 • Uppmuntra Risktagande: Tillåt misstag som en del av lärandeprocessen.
 • Lyssna Aktivt: Visa att du värderar medarbetarnas åsikter.
 • Ge Konstruktiv Feedback: Hjälp medarbetare att växa genom ärlig och stödjande feedback.
 • Upprätthåll Integritet: Var konsekvent och rättvis i dina handlingar.
 • Fira Framgångar: Uppskatta och erkänna teamets prestationer.

Här är tre vanliga misstag som man som ledare bör undvika: 

 • Överdelegering: Att ge för mycket frihet utan stöd kan leda till förvirring och ineffektivitet.
 • Brist på riktning: Tillit innebär inte att sakna ledning. Tydlig vision och mål är nödvändiga.
 • Försumma Feedback: Att inte ge eller ta emot feedback kan skapa en kultur av osäkerhet och stagnation.

 

Miljöer där tillitsbaserat ledarskap blomstrar

(och där det inte gör det)

Inte alla arbetsmiljöer är lika lämpade för tillitsbaserat ledarskap. Vissa miljöer kan dra enorm nytta av denna ledarskapsstil, medan andra kan kräva en mer traditionell eller strukturerad ansats. Här kommer några organisationer och team som mest sannolikt kommer att gynnas av tillitsbaserat ledarskap, samt de miljöer där denna ledarskapsstil kan vara mindre bra.

Passar Bäst:

 • Kreativa industrier där innovation är nyckeln.
 • Organisationer med självgående team.
 • Företag som värderar medarbetarnas utveckling och välbefinnande.

Mindre Bra:

 • Mycket reglerade industrier där strikta protokoll måste följas.
 • Arbetsplatser där uppgifter kräver hög grad av övervakning.
 • Organisationer i kris där snabba och centraliserade beslut behövs.

 

Utmaningar med tillitsbaserat ledarskap

Tillitsbaserat ledarskap är inte en one-size-fits-all lösning, men när det tillämpas korrekt kan du transformera din arbetsplats till en blomstrande och produktiv miljö. Som ledare är det ditt ansvar att navigera i denna balans och skapa en kultur där tillit är grunden för framgång.

Tillitsbaserat ledarskap har blivit alltmer uppmärksammat, särskilt inom offentlig sektor. Men det finns utmaningar med detta ledarskapssätt. Forskargruppen bestående av Lisa Björk, Ann-Sofie Holmgren och Lars Hultman, som skrev rapporten ”Tillförlitlig styrning och organisering av välfärden”, betonar att tillit måste byggas upp över tid samt risk att göra de vanliga misstagen jag nämner ovan.

En av de mest framträdande kritikerna, Sven Siverbo, professor i redovisning och styrning, uttrycker i en debattartikel i Dagens Samhälle sin skepsis mot själva begreppet tillitsbaserat ledarskap. Han menar att det är för vagt och oprecist, och ofta används som en täckmantel för olika förändringsprojekt. Denna kritik speglar en bredare oro över att begreppet inte har en klar och enhetlig definition, vilket kan göra det svårt att implementera den i praktiken.

 

Så Innan man inför tillitsbaserat ledarskap är det viktigt att vara medveten om dessa kritikpunkter. Det är också avgörande att se till att ledarskapet anpassas till de specifika utmaningar och problem som finns i verksamheten, och att det implementeras på ett genomtänkt och strukturerat sätt.

Bokrekommendationer

För dig som önskar fördjupa sina kunskaper ytterligare, kommer jag att rekommendera några handplockade böcker som ger insikter och praktiska råd om tillitsbaserat ledarskap. Dessa böcker har valts ut för att de erbjuder värdefulla perspektiv och verktyg som kan tillämpas i olika ledarskapssituationer.

 1. ”Tillitsbaserat ledarskap” av Tomas Gunnarsson: En djupdykning i hur tillit kan forma framgångsrika ledare och organisationer.
 2. ”Förtroende: Vägen till framgångsrik ledning” av Lena Lid Falkman: Boken utforskar förtroendets roll i ledarskap.
 3. ”Tillitsbaserat ledarskap” av Louise Bringselius, en guide till att bygga en framgångsrik organisation på tillit och engagemang.

Avslutande Tankar

Som ledarskapsutforskare är jag övertygad om att förståelse och tillämpning av tillitsbaserat ledarskap kan vara en vattendelare i många organisationer. Genom detta blogginlägg hoppas jag kunna ge dig de verktyg och insikter som behövs för att framgångsrikt navigera i denna ledarskapsstil.
Låt oss tillsammans utforska hur tillitsbaserat ledarskap kan forma framtidens arbetsplatser.


Utforskat av Ledarskapsutforskaren Jesper Silvanius