Utforska ledarskapets mångfald

En bloggserie om 10 ledarskapsmodeller

Välkommen till min spännande resa genom ledarskapets dynamiska värld! Som en passionerad utforskare av ledarskap, är jag entusiastisk över att dela med mig av en serie blogginlägg som utforskar tio olika ledarskapsmodeller. Varje modell erbjuder unika perspektiv och verktyg för att berika din ledarskapsförmåga.

Först ut i denna fascinerande serie är Situationsanpassat ledarskap. Denna modell är en kraftfull lins genom vilken vi kan förstå och anpassa vårt ledarskap till olika situationer. Jag kommer att dyka djupt in i vad situationsanpassat ledarskap innebär, utforska dess mångsidiga dimensioner och stilar, samt ge praktiska tips för hur du kan tillämpa det i din vardag.

Under de kommande veckorna kommer vi även att utforska:

 • Transaktionellt Ledarskap – Effektivitet Genom Belöning
 • Transformativt Ledarskap – Förändra och inspirera.
 • Utvecklande Ledarskap – Uppmuntra tillväxt och utveckling.
 • Pedagogiskt Ledarskap – Lär ut och vägled.
 • Coachande Ledarskap – Stöd och utmana.
 • Agilt Ledarskap – Var flexibel och responsiv.
 • Kommunikativt Ledarskap – Kommunicera effektivt.
 • Aktivt Ledarskap – Var närvarande och engagerad.
 • Empatiskt Ledarskap – Förstå och relatera.

Tidigare har jag diskuterat Tillitsbaserat Ledarskap, en modell som bygger på förtroende och ömsesidig respekt, men den kommer inte att ingå i denna serie.

Varje inlägg i denna serie kommer inte bara att ge dig min personliga syn på dessa ledarskapsmodeller, utan även inkludera insikter från aktuell forskning och
svenska boktips för dig som önskar fördjupa dina kunskaper.

Följ med mig på denna upplysanderesa och berika din förståelse för ledarskap.

Tillsammans utforskar vi hur dessa modeller kan tillämpas för att skapa blomstrande arbetsplatser och starka ledare.

Vad är situationsanpassat ledarskap?

Situationsanpassat ledarskap är inte bara en ledarskapsmodell – det är en konstform som kräver förståelse, empati ochflexibilitet.

Utvecklad av Paul Hersey och Ken Blanchard under 1960-talet, har denna modell blivit en grundpelare inom ledarskapsteori och praktik.

Grundprinciper i Situationsanpassat Ledarskap

Situationsanpassat ledarskap bygger på två grundläggande dimensioner: attityd och förmåga hos medarbetaren.
Dessa dimensioner är avgörande för att förstå och anpassa ledarstilen till olika situationer.

 • Attityd: Detta inkluderar medarbetarens motivation, engagemang och självförtroende inför en uppgift.
 • Förmåga: Här tittar vi på medarbetarens kunskap och färdigheter för att utföra uppgiften.

Dessa dimensioner leder oss till fyra olika situationer: NYBÖRJARE UPPGIVEN, AVVAKTANDE och FÖREBILD
Varje situation kräver en unik ledarstil, från styrande till stödjande.

Hantering av olika medarbetartyper

 

NYBÖRJARE – Har oftast HÖG nivå attityd och LÅG nivå av förmåga 

Behöver mycket styrning och lite stöd Nybörjare i arbetslivet eller i en ny roll kan ofta känna sig osäkra och behöver därför extra stöd. Som ledare är det viktigt
att du agerar som en vägvisare. Ge detaljerade instruktioner och förklara varför vissa uppgifter är viktiga. Det handlar inte bara om att ge dem verktygen för att utföra
uppgiften, utan också att förklara sammanhanget och målen bakom. Att vara pedagogisk innebär att du anpassar din kommunikation så att den är lättförståelig och
engagerande. Tålmodighet är nyckeln här; förstå att lärande är en process som tar tid. Ge positiv feedback för varje litet framsteg för att stärka deras självförtroende
och uppmuntra fortsatt lärande. Det är också viktigt att skapa en miljö där nybörjare känner sig bekväma med att ställa frågor och söka hjälp.

 

UPPGIVEN – Har oftast LÅG nivå attityd och LÅG nivå av förmåga

Behöver mycket styrning och mycket stöd – När en medarbetare känner sig uppgiven kan det bero på en rad olika faktorer, som brist på motivation, känsla av otillräcklighet
eller en känsla av att inte bli uppskattad. Som ledare är din uppgift att identifiera orsaken och arbeta för att återuppliva deras motivation. Detta kan innebära att du behöver
spendera mer tid med dem, lyssna på deras bekymmer och arbeta tillsammans för att hitta lösningar. Bryt ner uppgifter i mindre, mer hanterbara delar för att göra dem mindre
överväldigande. Uppmuntran och positiv feedback är avgörande här. Visa att du värderar deras arbete och att deras bidrag är viktigt för teamet. En positiv och stödjande arbetsmiljö
kan hjälpa dem att återfå sin förlorade motivation och självförtroende.

 

AVVAKTANDE – Har oftast LÅG nivå attityd och HÖG nivå av förmåga

Behöver lite styrning och mycket stöd – medarbetare är ofta entusiastiska men kan sakna den nödvändiga kunskapen eller färdigheterna för att utföra sina uppgifter effektivt.
Regelbunden uppföljning och stöd är avgörande för dessa individer. Det är viktigt att du som ledare tar dig tid att stämma av med dem, förstå deras utmaningar och hjälpa dem att
prioritera och strukturera sitt arbete. Att vara lyhörd för deras behov innebär att du aktivt lyssnar och ger konstruktiv feedback. Uppmuntra dem att ta initiativ och experimentera,
samtidigt som du erbjuder den nödvändiga guidningen och stödet. Detta kan hjälpa dem att bygga upp sin kompetens och bli mer självsäkra i sina roller.

 

FÖREBILD – Har oftast HÖG nivå attityd och HÖG nivå av förmåga

Behöver lite styrning och lite stöd – De som är både motiverade och kompetenta, de så kallade förebilderna, är en tillgång för varje organisation. Dessa individer bör ges möjligheter
att utvecklas ytterligare och ta på sig mer ansvar. Som ledare bör du fokusera på att delegera uppgifter som inte bara utmanar dem, utan också bidrar till deras personliga och
professionella tillväxt. Att vara en mentor för dessa medarbetare innebär att du delar med dig av din erfarenhet och kunskap, samtidigt som du uppmuntrar dem att utforska nya
idéer och perspektiv. Erkänn och uppskatta deras kompetens och bidrag till teamet. Detta stärker inte bara deras engagemang och lojalitet, utan främjar också en kultur av lärande
och utveckling inom organisationen.

Forskningsinsikter 

Situationsanpassat ledarskap är en av de mest välstuderade ledarskapsmodellerna i världen. Forskning har visat att det är en effektiv metod för att öka medarbetarnas
prestation och tillfredsställelse, samt bidra till en mer dynamisk och anpassningsbar organisation.

Svenska studier

I en studie från 2023, publicerad i tidskriften Ledarskap, undersökte forskarna hur situationsanpassat ledarskap påverkar medarbetarnas motivation och prestation.
Studien visade att ledare som anpassade sitt ledarskap efter medarbetarnas behov hade medarbetare som var mer motiverade och presterade bättre.

I en annan studie från 2022, publicerad i tidskriften Arbetsvetenskap, undersökte forskarna hur situationsanpassat ledarskap påverkar medarbetarnas tillfredsställelse.
Studien visade att ledare som anpassade sitt ledarskap efter medarbetarnas behov hade medarbetare som var mer nöjda med sitt arbete.

Internationella studier

Utöver de svenska studierna finns det också en rad internationella studier som har undersökt effekterna av situationsanpassat ledarskap.

I en studie från 2021, publicerad i tidskriften Journal of Business Research, undersökte forskarna hur situationsanpassat ledarskap påverkar teamets prestation.
Studien visade att team med ledare som anpassade sitt ledarskap efter teamets behov presterade bättre.

I en annan studie från 2020, publicerad i tidskriften Leadership Quarterly, undersökte forskarna hur situationsanpassat ledarskap påverkar medarbetarnas välbefinnande.
Studien visade att medarbetare som hade ledare som anpassade sitt ledarskap efter deras behov hade bättre välbefinnande.

 

Fördelar med situationsanpassat ledarskap

 • Ökad prestation: Studier har visat att ledare som anpassar sin stil efter medarbetarnas behov har högre presterande team.
  Detta beror på att medarbetare som känner sig stöttade och motiverade är mer benägna att prestera bra.
 • Ökad tillfredsställelse: Medarbetare som känner att deras chef anpassar sitt bemötande efter deras behov är mer nöjda med sitt arbete.
  Detta beror på att de känner sig sedda och uppskattade, och att de har en chef som hjälper dem att utvecklas.
 • Ökad dynamik och anpassningsförmåga: Situationen förändras ständigt, och organisationer som är flexibla och anpassningsbara är
  mer benägna att lyckas. Situationsanpassat ledarskap hjälper ledare att anpassa sitt beteende efter situationen, vilket gör organisationen
  mer dynamisk och anpassningsbar.

Faror eller problem med situationsanpassat ledarskap

Även om situationsanpassat ledarskap har många fördelar, finns det också vissa faror eller problem som bör uppmärksammas.

 • Det kan vara svårt att anpassa sig: Att anpassa sitt ledarskap efter situationen kräver att man är flexibel och villig att lära sig nya saker.
  Detta kan vara svårt för vissa ledare, särskilt de som är vana vid att använda en viss ledarstil.
 • Det kan vara svårt att veta vilken stil som är rätt: Det kan vara svårt att avgöra vilken ledarstil som är rätt för en viss situation.
  Detta kan leda till att man väljer fel stil, vilket kan få negativa konsekvenser.
 • Det kan leda till otydlighet: Om ledare inte är tydliga med vilken ledarstil de använder kan det leda till otydlighet och förvirring bland medarbetare.
  Detta kan minska motivationen och prestationen.

Tips för att lyckas med situationsanpassat ledarskap

 • Utveckla din förmåga att läsa av situationen: För att kunna anpassa ditt ledarskap efter situationen behöver du utveckla din förmåga att läsa av situationen.
  Detta kan du göra genom att observera medarbetare, prata med dem och ställa frågor.
 • Var villig att lära dig nya saker: Situationsanpassat ledarskap kräver att du är villig att lära dig nya saker.
  Detta kan du göra genom att läsa böcker och artiklar om ledarskap, gå på kurser och workshops eller prata med andra ledare.
 • Var tydlig med din ledarstil: Det är viktigt att vara tydlig med vilken ledarstil du använder. Detta hjälper medarbetare att förstå vad du förväntar dig av dem.

 

Boktips

För den som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderas några svenska bokklassiker:

 1. ”Konsten att leda” av Jan Carlzon – En bok som ger insikter i ledarskapets psykologi och praktik.
 2. ”Ledarskapets fem nivåer” av John C. Maxwell – En bok som erbjuder en steg-för-steg guide till att utveckla ditt ledarskap.
 3. ”Omgiven av idioter” av Thomas Erikson – Även om den inte direkt handlar om situationsanpassat ledarskap, ger den värdefulla insikter i hur man förstår
  och kommunicerar med olika personlighetstyper.

Avslutande Tankar

Situationsanpassat ledarskap är mer än en modell, det är en filosofi som kräver självinsikt, flexibilitet och en genuin vilja att förstå och stödja dina medarbetare.
Genom att anpassa ditt ledarskap efter varje unik situation, kan du inte bara förbättra arbetsprestationer utan också bidra till en mer harmonisk och produktiv arbetsmiljö.
Detta tillvägagångssätt möjliggör en djupare förståelse för individuella behov och främjar en kultur av respekt, tillväxt och framgång inom organisationen. Situationsanpassat
ledarskap är inte bara en teknik för att hantera olika personligheter; det är en väg till att skapa en mer engagerad, motiverad och framgångsrik arbetsstyrka.

Utforskat av Jesper Silvanius, ledarskapsutforskaren