I en värld där ledarskapets natur ständigt förändras, är det avgörande för ledare att förstå och anamma olika ledarstilar.
Full Range Leadership Model (FRLM) erbjuder en omfattande ram för detta.
I denna blogg utforskar vi lätt de tre huvudsakliga ledarskapsstilarna i FRLM – låt-gå-ledarskap, transaktionellt ledarskap och transformativt ledarskap
Jag kommer i bloggserien ”Utforska ledarskapets mångfald” gå lite djupare in på Transaktionella ledarskap och Transformativa ledarskapet samt skillnaderna mellan dessa.

Vad är Full Range Leadership Model (FRLM)?

Full Range Leadership Model (FRLM) är en ledarskapsmodell som ger en djupare förståelse för olika ledarstilar och hur de påverkar både individer och organisationer.
Modellen, som ursprungligen utvecklades av James MacGregor Burns i hans bok ”Leadership” från 1978, har blivit en av de mest inflytelserika och använda modellerna inom ledarskapsforskning och praktik under de senaste 40 åren.

Burns introducerade en distinktion mellan två huvudtyper av ledarskap: transaktionellt och transformativt.
Transaktionellt ledarskap fokuserar på utbyte mellan ledare och medarbetare, där belöningar och erkännande ges för prestationer. Det är en mer traditionell form
av ledarskap som betonar ordning, struktur och tydliga mål.

Å andra sidan, transformativt ledarskap, som Burns också utforskade, handlar om att inspirera och motivera medarbetare att överträffa sina egna förväntningar
och bidra till organisationens övergripande vision. Denna stil är mer visionär och fokuserar på att skapa en förändring i både individers och organisationens tänkande och beteende.

Bernard M. Bass, som vidareutvecklade Burns teori i sin bok ”Transformational Leadership” från 1985, tillade en tredje dimension till modellen: låt-gå-ledarskap.
Denna stil representerar en mer passiv form av ledarskap där ledaren tar ett steg tillbaka och låter medarbetarna fatta egna beslut. Detta kan vara effektivt i vissa situationer,
särskilt med högkvalificerade och självgående team, men kan också leda till brist på riktning och engagemang om det inte används på rätt sätt.

FRLM är unik eftersom den inte bara identifierar olika ledarstilar, utan också betonar att en effektiv ledare kan och bör anpassa sin stil beroende på situationen och individens behov.
Detta innebär att en ledare kan vara transaktionell i vissa situationer, transformativ i andra och till och med anta en laissez-faire-attityd när det är lämpligt.
Detta flexibla tillvägagångssätt gör FRLM till en mycket dynamisk och praktisk modell för ledarskap i en mängd olika kontexter.

Sammantaget erbjuder Full Range Leadership Model en omfattande ram för att förstå och tillämpa olika ledarstilar. Genom att erkänna och anpassa dessa stilar kan ledare effektivt möta de skiftande behoven hos sina medarbetare och organisationer, vilket leder till bättre prestationer, högre engagemang och mer framgångsrika resultat.

De tre ledarstilarna i FRLM

 

Låt-gå-ledarskap – En varningssignal

Låt-gå-ledarskap, ofta kännetecknat av brist på riktning och feedback, kan leda till förvirring och låg produktivitet. Denna stil bör ses som en varningssignal, en indikation på att förändring behövs. Det är viktigt för ledare att undvika denna passiva inställning och i stället sträva efter en mer engagerad ledarroll.

Transaktionellt Ledarskap – Balansera mål och feedback

Transaktionellt ledarskap fokuserar på mål, feedback och belöningar. Det är en aktiv ledarstil som kan vara effektiv för att uppnå specifika resultat. Men, som ”Lead Forward”-analysen påpekar, är det viktigt att detta inte övergår till negativa beteenden som bestraffning. I stället bör transaktionella ledare fokusera på positiva förstärkningar och konstruktiv feedback.

Transformativt Ledarskap – Nyckeln till framgång

Transformativt ledarskap är den mest effektiva stilen enligt FRLM. Denna stil innebär att inspirera och engagera medarbetare, skapa en gemensam vision och hjälpa dem att utvecklas. Forskning visar att denna ledarstil leder till högre engagemang, motivation och produktivitet, samt en mer kreativ och innovativ arbetsmiljö.

Forskning visar att transformativt ledarskap är den mest effektiva ledarskapsstilen för att uppnå höga resultat. Transformativa ledare har en positiv inverkan på medarbetarnas engagemang, motivation och produktivitet. De skapar också en mer kreativ och innovativ arbetsmiljö.

 

Boktips

Full Range Leadership Development av Bruce J. Avolio och David A. Bass, som ger en djupgående förståelse för modellens teori och forskning.
The Leadership Challenge av James M. Kouzes och Barry Z. Posner, är en praktisk guide till hur man utvecklar framgångsrikt ledarskap.
Den är baserad på en modell som inkluderar fem viktiga egenskaper hos ledare: inspirerande vision, inspirerande motivation, intellektuell stimulans, individuell hänsyn och modellerande beteende.
 

Slutsats 

FRLM är en väletablerad ledarskapsmodell som har studerats av forskare i över 40 år. Modellen har visat sig vara effektiv för att uppnå höga resultat inom en mängd olika organisationer. Den erbjuder en mångfacetterad syn på ledarskap som kan anpassas till olika situationer och individer. Genom att förstå och tillämpa dessa olika stilar kan ledare
skapa mer dynamiska och framgångsrika arbetsmiljöer. Jag och forskarna anser att transformativt ledarskap är kärnan till långsiktig framgång, medan transaktionellt ledarskap
kan användas för att uppnå specifika korttidsmål.
Undvik låt-gå-ledarskap för att förebygga negativa konsekvenser i ditt team.

Reflektion

Som ledare är det viktigt att ständigt reflektera över och utveckla ditt ledarskap. FRLM erbjuder en värdefull ram för denna utveckling. Genom att förstå och tillämpa dessa principer kan du inte bara förbättra ditt ledarskap, utan också bidra till en mer blomstrande och produktiv arbetsplats

Utforskat av Jesper Silvanius, ledarskapsutforskaren