När jag var ledare inom hantverkarbranschen så upplevde jag att många/de flesta vi anställde kom från kontrollbaserad arbetsmiljöer där det fanns liten eller ingen acceptans för att man kunde göra fel ibland och de ledde till att man ofta sopade detta under mattan och måde dåligt i stället. Personer som mår dåligt på sitt arbete presterar sämre, det finns hur mycket forskning som helst på det.

Att komma från kontrollbaserad till en tillitsbaserad arbetsmiljö är en utmaning för ledaren, speciellt för de medarbetare som är vana vid en mer mikrohanterad arbetsmiljö. Det var precis detta jag upplevde och jag var tvungen att tänka långsiktigt och jobba med många av de sakerna jag lärt mig för att skapa tilliten hos de nya medarbetarna. Här kommer mina tips på vad jag anser hur man bör vara som ledare för att få det att fungera:

Öppenhet och kommunikation

Regelbunden och transparent kommunikation är avgörande. Det handlar om att dela både goda och dåliga nyheter och att förklara beslut så att medarbetare förstår kontexten bakom dem. 

Visa sårbarhet

Som ledare visa sårbarhet och erkänna sina egna misstag bidrar till en miljö där det är okej att vara mänsklig och att lära av sina misstag. Detta var det som många av det jag rekryterad in hade svårt med i början dvs att hos oss där vi hade/byggde upp en tillitsbaserad miljö var detta ok och att vi främjade detta. 

Empowerment

Ge medarbetarna utrymme att ta egna initiativ och fatta beslut. Detta visar att du som ledare litar på deras förmåga och omdöme. Samtidigt ha tydliga mål så de vet vad som förväntas av dem. Mål som man satt upp i samråd med dig som ledare.  

Feedback

Uppmuntra till en kultur av öppen och konstruktiv feedback där medarbetare känner att de kan uttrycka sina åsikter utan rädsla för repressalier. Här är viktigt att tänka på att som ledare koppla bort alla eventuella attityder när man får feedback eller ger. När man som ledare eller medarbetare ger feedback så ska man ha inställningen att man ger en gåva till någon annan.
Min checklista för god feedback är följande: Positiv intention, Be om lov, Jag-budskap, mina åsikter, Beteende – något som går att förändra, Min upplevelse skapa öppning genom att ge tre personliga förslag och avsluta med TACK

Förstärk beteenden

Belöna och erkänna beteenden som reflekterar tillitsbaserade principer, som självständigt arbete och innovation.

Konsekvent ledarskap

Var konsekvent i dina handlingar och följ upp det du säger med handling. Inkonsistens kan underminera tillit snabbt.

Stödja anpassning

För de nya medarbetarna var det viktigt att jag som ledare gav extra stöd under deras acklimatisering till den nya kulturen. Två olika sätt att göra det på kan var mentorprogram eller regelbundna incheckningar.

Tålamod

Förstå att övergången till en tillitsbaserad kultur tar tid och att vissa medarbetare kan vara tveksamma till förändringen initialt. Här hade jag störst utmaning och fick jobba mest med men jag har vetskap om att jag som person vill se snabba resultat men vetskap om att detta inte görs på 5 min. Jag tänkte alltid på denna process som en stor atlantångare som skulle lägga om kursen, det tar tid 

 

Forskning stöder vikten av dessa tips. En studie publicerad i ”Academy of Management Journal” visar att när medarbetare känner tillit från sina ledare, ökar deras prestation och jobbnöjdhet. Det är också viktigt att notera att tillit byggs upp över tid och kräver konsekvent arbete från ledarens sida.
Att bygga en tillitsbaserad kultur är en process som inte enbart handlar om ledarens beteende. Det krävs ett systematiskt tillvägagångssätt där organisationens värderingar, strukturer och processer alla stödjer en sådan kultur. Men ledarens roll som en modell för dessa värderingar och beteenden är otvivelaktigt centralt i denna omvandlingsprocess.

 

Låt-gå-ledarskap – En varningssignal

Låt-gå-ledarskap, ofta kännetecknat av brist på riktning och feedback, kan leda till förvirring och låg produktivitet. Denna stil bör ses som en varningssignal, en indikation på att förändring behövs. Det är viktigt för ledare att undvika denna passiva inställning och i stället sträva efter en mer engagerad ledarroll.

Transaktionellt Ledarskap – Balansera mål och feedback

Transaktionellt ledarskap fokuserar på mål, feedback och belöningar. Det är en aktiv ledarstil som kan vara effektiv för att uppnå specifika resultat. Men, som ”Lead Forward”-analysen påpekar, är det viktigt att detta inte övergår till negativa beteenden som bestraffning. I stället bör transaktionella ledare fokusera på positiva förstärkningar och konstruktiv feedback.

Transformativt Ledarskap – Nyckeln till framgång

Transformativt ledarskap är den mest effektiva stilen enligt FRLM. Denna stil innebär att inspirera och engagera medarbetare, skapa en gemensam vision och hjälpa dem att utvecklas. Forskning visar att denna ledarstil leder till högre engagemang, motivation och produktivitet, samt en mer kreativ och innovativ arbetsmiljö.

Forskning visar att transformativt ledarskap är den mest effektiva ledarskapsstilen för att uppnå höga resultat. Transformativa ledare har en positiv inverkan på medarbetarnas engagemang, motivation och produktivitet. De skapar också en mer kreativ och innovativ arbetsmiljö.

 

Boktips

Full Range Leadership Development av Bruce J. Avolio och David A. Bass, som ger en djupgående förståelse för modellens teori och forskning.
The Leadership Challenge av James M. Kouzes och Barry Z. Posner, är en praktisk guide till hur man utvecklar framgångsrikt ledarskap.
Den är baserad på en modell som inkluderar fem viktiga egenskaper hos ledare: inspirerande vision, inspirerande motivation, intellektuell stimulans, individuell hänsyn och modellerande beteende.
 

Slutsats 

FRLM är en väletablerad ledarskapsmodell som har studerats av forskare i över 40 år. Modellen har visat sig vara effektiv för att uppnå höga resultat inom en mängd olika organisationer. Den erbjuder en mångfacetterad syn på ledarskap som kan anpassas till olika situationer och individer. Genom att förstå och tillämpa dessa olika stilar kan ledare
skapa mer dynamiska och framgångsrika arbetsmiljöer. Jag och forskarna anser att transformativt ledarskap är kärnan till långsiktig framgång, medan transaktionellt ledarskap
kan användas för att uppnå specifika korttidsmål.
Undvik låt-gå-ledarskap för att förebygga negativa konsekvenser i ditt team.

Reflektion

Som ledare är det viktigt att ständigt reflektera över och utveckla ditt ledarskap. FRLM erbjuder en värdefull ram för denna utveckling. Genom att förstå och tillämpa dessa principer kan du inte bara förbättra ditt ledarskap, utan också bidra till en mer blomstrande och produktiv arbetsplats

Utforskat av Jesper Silvanius, ledarskapsutforskaren