När vi närmade oss 2024, stod vi inför en ny era i arbetslivet. En era som präglas av snabba förändringar, teknologisk utveckling och en ökad förståelse för medarbetarnas roll i en organisations framgång. I detta blogginlägg utforskar jag hur ledarskap och medarbetarutveckling kommer att forma framtidens arbetsplatser, med särskilt fokus på Googles ”Project Oxygen” och de nya CSRD-kraven.

Trender inom Medarbetarutveckling 2024

2024 markerar en tidpunkt där traditionella utbildningsmetoder möter innovativa lösningar. Vi ser en ökning av anpassade utbildningsprogram, digitala läroplattformar och en starkare betoning på mjuka färdigheter. Dessa trender speglar en förståelse för att medarbetarutveckling är nyckeln till att bygga motståndskraftiga och anpassningsbara organisationer.

Fallstudie: Googles ”Project Oxygen”

Google, känt för sin innovativa kultur, genomförde ”Project Oxygen” för att identifiera vad som gör en chef effektiv. Genom att analysera interna data och medarbetarenkäter, identifierade Google åtta nyckelbeteenden hos framgångsrika chefer och senare tio vanliga färdigheter som kännetecknade de mest effektiva cheferna. Dessa insikter har haft en betydande inverkan på hur Google och andra företag ser på ledarskap och ledarskapsutveckling. Här är en sammanfattning av dessa beteenden och färdigheter:

Åtta Nyckelbeteenden:

 1. Är en bra coach: Effektiva chefer är inte bara chefer, utan också coacher. De ger konstruktiv feedback och stödjer medarbetarnas personliga och professionella utveckling.
 2. Bemyndigar teamet och visar inte mikromanagement: De bästa cheferna ger sitt team frihet och förtroende, undviker att kontrollera varje detalj och låter medarbetarna ta egna initiativ.
 3. Skapar en inkluderande teammiljö, visar omtanke om medarbetarnas framgång och välbefinnande: De skapar en miljö där alla känner sig välkomna och uppskattade, och där medarbetarnas välbefinnande är en prioritet.
 4. Är produktiv och resultatorienterad: De fokuserar på att uppnå resultat på ett effektivt sätt och driver teamet mot att uppnå sina mål.
 5. Är en god kommunikatör – lyssnar och delar information: Effektiva chefer kommunicerar tydligt och öppet, och de är också bra på att lyssna på sina medarbetare.
 6. Stödjer karriärutveckling och diskuterar prestation: De hjälper medarbetare att växa i sina karriärer och ger regelbunden feedback om deras prestationer.
 7. Har en klar vision och strategi för teamet: De har en tydlig uppfattning om vart teamet är på väg och hur det passar in i organisationens övergripande mål.
 8. Har nyckeltekniska färdigheter för att hjälpa teamet: De förstår de tekniska aspekterna av arbetet väl nog för att ge vägledning och stöd till sitt team.

Tio Färdigheter:

Google utökade senare listan med två ytterligare färdigheter:

 1. Är en stark beslutsfattare: Effektiva chefer fattar välgrundade och genomtänkta beslut, även under press.
 2. Samarbetar över Google: De arbetar effektivt över olika avdelningar och gränser inom företaget, främjar samarbete och delning av bästa praxis.

Denna insikt ledde till omvärdering och utveckling av ledarskapsprogram, vilket förbättrade medarbetarnas tillfredsställelse och företagets framgång. Detta exempel visar hur data kan användas för att förbättra ledarskap och medarbetarutveckling, en trend som blir allt viktigare 2024.

CSRD-krav och dess påverkan på ledarskap

Från och med 1 januari 2024, kommer nya CSRD-krav (Corporate Sustainability Reporting Directive) att träda i kraft. Dessa krav innebär att företag måste rapportera på en rad mätvärden relaterade till medarbetare, såsom diversitet och inkludering, lön och anställningsvillkor, arbetsmiljö, samt utbildning och utveckling. Dessa krav kommer att öka företagens fokus på hållbarhet och medarbetarutveckling, vilket är avgörande för framtidens ledarskap.

Viktiga Aspekter av CSRD-Kraven:

 1. Diversitet och Inkludering: Företag kommer att behöva rapportera om sin arbetskrafts sammansättning, inklusive kön, etnicitet och närvaro av personer med funktionsnedsättning. Detta syftar till att främja en mer inkluderande arbetsplats och säkerställa att företag aktivt arbetar för att öka mångfalden.
 2. Lön och Anställningsvillkor: Genom att rapportera om genomsnittliga löner, anställningsformer och tillgång till kollektivavtal, kommer företagen att visa sitt engagemang för rättvisa arbetsvillkor. Detta är en viktig del i att bygga en rättvis och etisk arbetsmiljö.
 3. Arbetsmiljö: Rapportering om arbetsrelaterade olyckor, sjukdomar och medarbetarnas nöjdhet med sin arbetsmiljö kommer att vara central. Detta understryker vikten av en säker och hälsosam arbetsplats, vilket är avgörande för medarbetarnas välbefinnande och produktivitet.
 4. Utbildning och Utveckling: Genom att rapportera om andelen medarbetare som får utbildning och utveckling, visar företagen sitt engagemang för kontinuerlig lärande och karriärutveckling. Detta är avgörande för att behålla och utveckla talanger inom organisationen.

Påverkan på Ledarskap:

Införandet av CSRD-kraven kommer att kräva en ny nivå av ledarskap som fokuserar på hållbarhet och medarbetarutveckling. Ledare kommer att behöva:

 • Förstå och Integrera Hållbarhetsmål: Ledare måste vara väl insatta i hållbarhetsmål och hur dessa integreras i företagets strategi och dagliga verksamhet.
 • Främja en Kultur av Inkludering och Mångfald: Ledare måste aktivt arbeta för att skapa en inkluderande arbetsmiljö där mångfald värderas och främjas.
 • Prioritera Medarbetarnas Välbefinnande: Ledare måste se till att arbetsmiljön är säker och hälsosam och att medarbetarna har tillgång till nödvändig utbildning och utvecklingsmöjligheter.
 • Transparens och Redovisning: Ledare måste säkerställa att företaget rapporterar korrekt och transparent om alla relevanta mätvärden och aktivt kommunicerar dessa insatser till intressenter.

CSRD-kraven kommer inte bara att förändra hur företag rapporterar om hållbarhetsfrågor, utan också hur de hanterar och utvecklar sin personal. Detta kommer att kräva ett nytt slags ledarskap som är rotat i ansvar, transparens och ett genuint engagemang för både sociala och miljömässiga frågor.

 

Sammanfattning

Att integrera Googles ”Project Oxygen” beteenden och färdigheter i ledarskap, i kombination med de kommande CSRD-kraven, kan ha en betydande inverkan på både ledare och deras organisationer. Dessa principer och krav är inte bara viktiga för att förbättra ledarskapskvaliteten, utan också för att främja en hälsosam arbetsmiljö och minska antalet medarbetare som mår dåligt på jobbet. Låt oss utforska detta mer detaljerat:

För Ledare:

 1. Förbättrad Coaching och Empowerment: Genom att vara bra coacher och ge teamet autonomi, kan ledare skapa en mer motiverande och engagerande arbetsmiljö. Detta kan minska stress och öka medarbetarnas tillfredsställelse och välbefinnande.
 2. Inkluderande Ledarskap: Att skapa en inkluderande miljö där alla känner sig värderade kan förbättra teamets sammanhållning och minska känslor av isolering eller diskriminering.
 3. Fokus på Hälsa och Välmående: Genom att prioritera medarbetarnas mentala och fysiska hälsa kan ledare bidra till att minska utbrändhet och främja en mer hållbar arbetskultur.

För Organisationer:

 1. Ökad Produktivitet och Innovation: Ledare som är effektiva coacher och som främjar en kultur av lärande och utveckling kan driva innovation och produktivitet framåt.
 2. Förbättrad Arbetsmiljö: Genom att uppmärksamma och förbättra arbetsförhållandena, som CSRD-kraven förespråkar, kan företag skapa en mer attraktiv arbetsplats som lockar och behåller talanger.
 3. Hållbarhets- och Socialt Ansvar: CSRD-kraven uppmuntrar företag att ta ett bredare ansvar för sociala och miljömässiga frågor, vilket kan förbättra deras rykte och relationer med kunder och andra intressenter.

Vikten av att Minska Medarbetare som Mår Dåligt:

 1. Förbättrad Arbetsprestation: Medarbetare som mår bra är mer engagerade, produktiva och kreativa. Detta leder till bättre arbetsprestationer och kan bidra till företagets övergripande framgång.
 2. Lägre Sjukfrånvaro: Genom att skapa en hälsosam arbetsmiljö kan företag minska sjukfrånvaron, vilket sparar kostnader och minskar arbetsbelastningen på andra medarbetare.
 3. Positiv Företagskultur: En kultur som värderar medarbetarnas välbefinnande bidrar till en positiv arbetsmiljö, vilket kan locka nya talanger och behålla befintliga medarbetare.

Genom att anamma delar eller alla detta, kan ledare och organisationer skapa en mer hållbar, hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Detta är inte bara bra för medarbetarna utan också för företagets långsiktiga framgång och rykte.

Det vår uppgift som ledare att leda med vision, mod och empati samt genom oss ska vi förvandla osäkerhet till en karta för framsteg


Utforskat av Ledarskapsutforskaren Jesper Silvanius

verkligen trivs och blomstrar. Det är genom detta engagemang för ledarskap och utbildning som vi kan skapa en framtid där varje arbetsplats i Sverige är en plats där människor mår bra och presterar sitt bästa.

 

Jesper Silvanius – ledarskapsutforskaren